เครดิต เนื้อหา รูปภาพ

ขอขอบคุณรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต / Thank you for pictures from the internet.

ภาพจาก : กฤษณะ สุริยกานต์ FB : https://www.facebook.com/krishna.suriyagarn

ภาพจาก : แคเมอรอน เกรย์

ภาพจาก : โทมัส อลัน โคเปร่า

 

ขอขอบคุณเนื้อหาข้อมูล

๑. หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒. หนังสือ วินาทีบรรลุธรรม พระอรหันต์มีจริง โดย เธียรนันท์

๓. หนังสือ สังสารวัฏ โดย สุรีย์ มีผลกิจ

๔. หนังสือ ตามรอยพระธรรม ของ พระบรมศาสดา ผู้เขียน สุรีย์ มีผลกิจ

๕. หนังสือ พระพุทธปริตร (ภาคพิสดาร) ชยะมังคลอัฏฐกะคาถา อ.ปัญญา ใช้บางยาง และคณะ

๖. หนังสือ ธรรมาธิบาย หลักธรรมนำพระไตรปิฏก อ.ปัญญา ใช้บางยาง และคณะ

๗. หนังสือ นิทานบำเพ็ญบุญ ๑๐๐ เรื่อง อ.ปัญญา ใช้บางยาง

๘. หนังสือ พระพุทธวจนะ คาถาธรรมบท จากพระไตรปิฎก อ.ปัญญา ใช้บางยาง และ ดร.โรศะนี เวชประพันธ์

๙. หนังสือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสเถระ รจนา


พิมพ์