โสดาบัน

โสดาบัน

โสดาบัน

โสดาบัน แปลว่า ผู้แรกถึงกระแสธรรม (แห่งพระนิพพาน) ถือเป็นอริยบุคคลระดับแรกใน ๔ ระดับ คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์

นางกาณา : อุบาสิกาผู้เคยด่าภิกษุ

นางกาณา : อุบาสิกาผู้เคยด่าภิกษุ

ห้วงน้ำลึก ใสสะอาด นิ่งสนิท ฉันใด บัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้ว ย่อมผ่องใส ฉันนั้น

สหายของพระสารีบุตร : บูชายัญด้วยการบริจาคใหญ่

สหายของพระสารีบุตร : บูชายัญด้วยการบริจาคใหญ่

ผู้ปรารถนาบุญ พึงบูชายัญหรือเซ่นสรวงอย่างใดๆ ในโลกตลอดหนึ่งปี การบูชายัญหรือเซ่นสรวงแม้ทั้งหมดนั้น มีค่าไม่ถึงหนึ่งในสี่แห่งการกราบ ไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรง ซึ่งมีผลประเสริฐกว่า

อายุวัฒนกุมาร: รอดพ้นยักษ์เพราะปริตต์

อายุวัฒนกุมาร: รอดพ้นยักษ์เพราะปริตต์

ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติไหว้กราบ อ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นนิตย์

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล