อรหันต์

พระอรหันต์

พระอรหันต์

ในศาสนาพุทธ พระอรหันต์ คือ พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด สามารถละสังโยชน์ได้ครบ ๑๐ ประการ

พระอรหันต์ ๔ ประเภท

พระอรหันต์ ๔ ประเภท

พระอรหันต์ตามพระธรรมวินัยนี้หรือตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ก็คือ ผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมความจริงอันประเสริฐสูงสุด จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงอย่างเด็ดขาด มี ๔ ประเภท

คืนบรรลุอรหันต์หลวงปู่มั่น เมื่อประตูพระนิพพานเปิดออก

คืนบรรลุอรหันต์หลวงปู่มั่น เมื่อประตูพระนิพพานเปิดออก

อย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างเราเลย ขนาดพระสงฆ์ผู้มีภูมิธรรมสูงอย่างหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับฟังเรื่องราวจากหลวงปู่มั่นด้วยตัวท่านเองก็ยังถึงกับกล่าวว่า ประสบการณ์การเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมะของหลวงปู่มั่นนั้นเป็นความอัศจรรย์อย่างถึงขีดสุด

หลวงปู่มั่น พบ พระพุทธเจ้า ในคืนบรรลุธรรม

หลวงปู่มั่น พบ พระพุทธเจ้า ในคืนบรรลุธรรม

ทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามาทั้งหมดนี้ว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากแล้ว แต่ประสบการณ์ที่กำลังจะตามมาต่อไปนี้เป็นความอัศจรรย์ที่อัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีก เป็น “ความอัศจรรย์” ที่อยู่เหนือ “ความอัศจรรย์” อีกชั้นหนึ่ง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล บรรลุอรหันต์ บิดาแห่งการภาวนาจิต

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล บรรลุอรหันต์ บิดาแห่งการภาวนาจิต

ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมสายพระกรรมฐาน ทั้งพระภิกษุและฆราวาสให้การยอมรับว่า "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล นับเป็นองค์เดียวที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิต จนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็น บิดาแห่งการภาวนาจิต"

หลวงปู่เจี๊ยะ บรรลุอรหันต์ แหวกอวิชชา คว่ำวัฏสงสาร

หลวงปู่เจี๊ยะ บรรลุอรหันต์ แหวกอวิชชา คว่ำวัฏสงสาร

ในวงศ์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่เจี๊ยะจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับเรื่องธรรมภายใน กิริยาภายนอกที่สบาย ๆ ท่านเป็นประเภทตรงไปตรงมา

หลวงตามหาบัวบรรลุพระอรหันต์ อวิชชาขาดสะบั้นหั่นแหลก

หลวงตามหาบัวบรรลุพระอรหันต์ อวิชชาขาดสะบั้นหั่นแหลก

พอรู้ว่าจิตอัศจรรย์นักหนาอย่างนี้ ขณะจิตหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันว่า “ถ้ามีจุดมีต่อมของผู้รู้อยู่ที่ไหน นั่นแลคือภพ” ทำให้ท่านงงเป็นไก่ตาแตก แทนที่จะได้อุบายนั้นแก้ปัญหา กลับเพิ่มความสงสัยขึ้นมาอีก แบกปัญหานั้นอยู่ในจิต ปล่อยวางไม่ได้

พระราธเถระ : ภิกษุเฒ่าผู้ว่าง่าย

พระราธเถระ : ภิกษุเฒ่าผู้ว่าง่าย

พึงเห็นผู้มีปัญญาคนใดที่ช่วยชี้โทษ, กล่าวห้ามปรามเรา, ให้เหมือนเขา กําลังชี้บอกขุมทรัพย์

หมอชีวก : ถวายการผ่าตัดห้อพระโลหิต

หมอชีวก : ถวายการผ่าตัดห้อพระโลหิต

ความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ผู้ถึงปลายทางแล้ว ความโศกหมดไปแล้ว หลุดพ้นแล้วจากธรรมทั้งปวง เพราะละกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดแล้ว

พระมหากัสสปเถระ : ผู้เป็นดุจหงส์

พระมหากัสสปเถระ : ผู้เป็นดุจหงส์

ท่านผู้มีสติ ย่อมขวนขวาย ไม่ยินดีในที่อยู่ ละความห่วงใยทั้งปวง เหมือนหมู่หงส์ไม่หวงเปือกตมบินไป ฉะนั้น

พระมหากัจจายนเถระ : ผู้เป็นที่รักของเทวดา

พระมหากัจจายนเถระ : ผู้เป็นที่รักของเทวดา

อินทรีย์ทั้งหลายของผู้ใดถึงความสงบแล้ว ก็เป็นเหมือนม้าที่นายสารถีฝึก ดีแล้ว ฉะนั้น เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ผู้นั้น ผู้ละความถือตัว ได้ ไม่มีอาสวะ ดํารงอยู่ในภาวะคงที่

พระสารีบุตรเถระ : ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายภิกษุ

พระสารีบุตรเถระ : ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายภิกษุ

จิตของผู้ใดเสมอเหมือนแผ่นดิน คงที่ประดุจเสาเขื่อน มีพรตงาม มีเปลือกตม คือ กิเลสปราศไปแล้ว ดุจห้วงน้ำใส ไร้ตะกอน ย่อมไม่ยินร้าย (ต่อโลกธรรม) สังสาระย่อมไม่มีแก่ผู้คงที่เช่นนั้น

พระสารีบุตรเถระ : ผู้ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า

พระสารีบุตรเถระ : ผู้ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า

นรชนใด ไม่ต้องเชื่อใคร รู้อกตัญญ (ไม่มีปัจจัยใดๆ กระทํา-นิพพาน) ด้วย, ตัดที่ต่อ (สังสาร) ด้วย, กําจัดโอกาส (แห่งความเกิด), คายความหวังแล้ว นรชนนั้นแล เป็นบุรุษผู้สูงสุด

โสเภณีคนหนึ่ง : ยั่วยวนภิกษุในอุทยานรกร้าง

โสเภณีคนหนึ่ง : ยั่วยวนภิกษุในอุทยานรกร้าง

ป่าอันน่ารื่นรมย์ที่ชนทั่วไปไม่ยินดี กลับเป็นสถานที่ยินดีของท่านผู้ปราศจาก ราคะทั้งหลาย เพราะท่านเหล่านั้นมีปกติไม่แสวงหากาม

พระพาหิยทารุจีริยเถระ : ผู้เลิศด้านตรัสรู้เร็ว

พระพาหิยทารุจีริยเถระ : ผู้เลิศด้านตรัสรู้เร็ว

คาถาตั้งพันคาถา แต่ไม่ประกอบด้วยเนื้อความที่เป็นประโยชน์ ก็เทียบ กับคาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวไม่ได้ เพราะฟังแล้วสงบระงับกิเลสได้

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล