จากมนุษยภูมิ - สู่เทวภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่เทวภูมิ

ปริยัติธรรม

หนังสือ สังสารวัฏ โดย สุรีย์ มีผลกิจ

ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้า ๑๘๕-๑๙๕ ภัททิตถิกาวิมาน แสดงผลของการถวาย ทานและรักษาอุโบสถ ในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงได้บังเกิดในภพดาวดึงส์ ความตอนหนึ่งว่า

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงสาวัตถีไปยังภพดาวดึงส์ ประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลา ณ โคนต้นปาริฉัตร เมื่อเทพบริษัทเข้าไปเฝ้า ภัททิตถีเทพธิดาก็ได้เข้าไปเฝ้า ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามถึงบุญกรรมที่นางกระทําไว้ ณ ท่ามกลางเทวดาบริษัท และพรหมบริษัทที่มา ประชุมพร้อมกันในหมื่นโลกธาตุ

ภัททิตถิกาเทพธิดาทูลตอบว่า ชนทั้งหลายรู้จักข้าพระองค์ว่า แม่หญิงภัทรา ข้าพระองค์เป็นอุบาสิกา อยู่ในกิมพิลนคร เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีล ยินดีในการจําแนกแจกทานทุกเมื่อ มีจิตผ่องใส ได้ถวายผ้า นุ่งห่ม อาหาร เสนาสนะ และเครื่องประทีปแก่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรง ข้าพระองค์ได้เข้ารักษาอุโบสถ อันประกอบ ด้วยองค์ ๘ ประการ ตลอดดิถีที่ ๑๔-๑๕ และดิถีที่ ๘ ของปักษ์ และตลอดปาฏิหาริยปักษ์ ข้าพระองค์เป็นผู้สํารวม แล้วด้วยดีในศีลทุกเมื่อ เป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระสมันตจักษุ มีปกติเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท

ข้าพระองค์ได้มีโอกาสเลี้ยงดูท่านภิกษุอัครสาวกทั้งสอง ผู้อนุเคราะห์ชาวโลกด้วยประโยชน์เกื้อกูล อย่างยิ่ง เป็นมหาปราชญ์ และได้โอกาสบําเพ็ญสุจริตกรรม ครั้นจุติจากโลกนั้นแล้ว จึงมาบังเกิดในภพดาวดึงส์นี้

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกตลอดสามเดือน โปรดหมู่เทวดาและพรหม มีพระมารดาเทพบุตรเป็นประธาน เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์แล้ว ทรงแสดงภัททิตติกาวิมานโปรดภิกษุทั้งหลาย พระธรรมเทศนานั้น เป็นประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมเป็นอันมาก


พิมพ์