วัฏสงสาร

วัฏสงสาร หรือ สังสารวัฏ หรือ สงสารวัฏ

วัฏสงสาร หรือ สังสารวัฏ หรือ สงสารวัฏ

สังสารวัฏ ได้แก่ การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลาย วนเวียนอยู่ในวัฏฏะที่ไม่รู้จบสิ้น คําว่า สังสาร หมายถึง การท่องเที่ยวไปอย่างไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลาย คําว่า วัฏฏะ หมายถึง การหมุนไปสู่ภพภูมิต่าง ๆ คือเวียนไปสู่สุคติภูมิ หรือทุคติภูมิเป็นต้น

โลก - จักรวาล

โลก - จักรวาล

คําว่า โลก หรือ จักรวาล มีความหมายเดียวกัน คือแผ่นดินแผ่นฟ้าอันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลาย เช่น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเป็นต้น ในฎีกาสฬายตนวรรคกล่าวว่า จักรวาล ชื่อว่า โลก เพราะเป็นที่อาศัยอยู่ แห่งสัตว์ และพืช เป็นต้น

ภพภูมิของสัตว์โลก ๓๑ ภูมิ

ภพภูมิของสัตว์โลก ๓๑ ภูมิ

ภพภูมิของสัตว์ หมายถึง อาณาเขตของแผ่นดินแผ่นฟ้า อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสัตว์โลก ได้แก่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ

กามสุคติภูมิ ๗ - มนุษยภูมิ ๑

กามสุคติภูมิ ๗ - มนุษยภูมิ ๑

มนุษยภูมิ ตั้งอยู่ในทวีปทั้ง ๔ ที่ล้อมรอบภูเขาสิเนรุราช มนุษย์ในที่นี้ท่านหมายเอามนุษย์ในชมพูทวีป

กามสุคติภูมิ ๗ - สวรรค์ ๖

กามสุคติภูมิ ๗ - สวรรค์ ๖

ภูมิอันเป็นที่เกิดของสัตว์ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามอารมณ์ ระดับจิตใจยังปรารภ กามอารมณ์ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รสสัมผัสที่น่าปรารถนา

อบายภูมิ ๔ - นรกภูมิ

อบายภูมิ ๔ - นรกภูมิ

นรกภูมิ ตั้งอยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินแห่งชมพูทวีป เป็นภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์ตลอดกาล เพราะเหตุที่ ประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐

อบายภูมิ ๔ - เปตภูมิ

อบายภูมิ ๔ - เปตภูมิ

ภพภูมิของเปรต ตั้งอยู่เบื้องบนแห่งแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งแห่งนรกภูมิ ในดงทึบของป่า หิมพานต์ แห่งชมพูทวีป

อบายภูมิ ๔ - อสุรกายภูมิ

อบายภูมิ ๔ - อสุรกายภูมิ

ตั้งอยู่ภายใต้ภูเขาสิเนรุราชที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางจักรวาล เชิงเขาสิเนรุราชหยั่งลง ในระหว่างเขาตรีกูฏ ๔,๐๐๐ โยชน์

อบายภูมิ ๔ - เดรัจฉานภูมิ

อบายภูมิ ๔ - เดรัจฉานภูมิ

เดรัจฉานจัดเป็นสัตว์ภูมิหนึ่งใน ๓๑ ภูมิก็จริง แต่ไม่มีที่อยู่อาศัย ที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ อาศัย ร่วมอยู่ในมนุษยโลก

รูปพรหมภูมิ ๑๖

รูปพรหมภูมิ ๑๖

ดินแดนของพระพรหม ซึ่งเป็นภพภูมิที่สถิตย์อยู่เสวยสุขของพระพรหมผู้อุบัติเกิดในพรหมวิมาน ณ พรหมโลก อันเป็นแดนซึ่งมีแต่ความสุขอันเกิดจากฌานเท่านั้น

อรูปพรหมภูมิ ๔

อรูปพรหมภูมิ ๔

สมัยที่โลกยังว่างจากพระพุทธศาสนา บรรดาโยคี ฤๅษี ชีไพรดาบส ที่บำเพ็ญตบะเดชะภาวนา เกิดความพอใจเป็นนักหนา ในภาวะที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปกาย ปรารถนาอยู่แต่ในความไม่มีรูป

มหาสุญญตาสูตร

มหาสุญญตาสูตร

ความไม่มีที่สุดแห่งสัตว์โลกทั้งหลาย

ภัยในท่ามกลางสังสารวัฏ

ภัยในท่ามกลางสังสารวัฏ

พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กล่าวว่า ที่สุดข้างต้นของสังสารวัฏไม่ปรากฏ แม้ที่สุดข้างปลายก็ไม่ ปรากฏ

จากมนุษยภูมิ - สู่อบายภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่อบายภูมิ

เจ้าสุปปพุทธะ ผู้เป็นบิดาของพระเทวทัตและพระนางยโสธรา แสดงอกุศลกรรมที่นําไปสู่ นรกอเวจี

จากมนุษยภูมิ - สู่เปตภูมิ

จากมนุษยภูมิ - สู่เปตภูมิ

สารีปุตตเถรมาตุเปตวัตถุ แสดงกรรม ที่นํามารดาพระสารีบุตรไปสู่ เปตวิสัย

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล