กรรม

อนัตถปุจฉกพราหมณ์ : ถามสิ่งไม่เป็นประโยชน์

อนัตถปุจฉกพราหมณ์ : ถามสิ่งไม่เป็นประโยชน์

ชนะตนเองแลประเสริฐกว่า การเอาชนะชาวประชาทั้งหมดไม่ประเสริฐเลย บุคคลฝึกตนเองแล้ว ประพฤติสํารวมเป็นนิตย์

ธัมมัสสวนะ : การฟังธรรม ทําได้ยาก

ธัมมัสสวนะ : การฟังธรรม ทําได้ยาก

ในหมู่มนุษย์ เหล่าคนที่ข้ามไปถึงฝั่งโน้นมีจํานวนน้อย ส่วนหมู่สัตว์นอกจากนี้ ยังวิ่งเลาะอยู่ฝั่งนี้เที่ยว

พระฉันนเถระ : ผู้ถูกพรหมทัณฑ์คนแรก

พระฉันนเถระ : ผู้ถูกพรหมทัณฑ์คนแรก

ไม่พึงคบมิตรชั่ว ไม่พึ่งคบคนต่ำช้า พึงคบกัลยาณมิตร พึงคบบุคคลผู้อุดม (ด้วยคุณ)

สัฏฐิกูฏเปรต : ถูกค้อนหกหมื่นทุบตีหัว

สัฏฐิกูฏเปรต : ถูกค้อนหกหมื่นทุบตีหัว

ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล เป็นไปเพื่อความฉิบหายอย่างเดียว ความรู้ที่คนพาลมีนั้น ทำปัญญาของเขาให้ตกต่ำ ทำความดีงามให้พินาศ

อหิเปรต : หัวเป็นมนุษย์...ตัวเป็นงู

อหิเปรต : หัวเป็นมนุษย์...ตัวเป็นงู

กรรมชั่วที่บุคคลกระทำแล้ว เมื่อยังไม่ให้ผลในขณะนั้น ก็เป็นเหมือนน้ำนมที่เพิ่งรีด (ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป) ฉะนั้น กรรมชั่วจะค่อยๆ ตามเผาคนพาล เป็นดังไฟถูกขี้เถ้ากลบไว้ ฉะนั้น

กสกะ (ชาวนา) :รอดโทษเพราะพระพุทธเจ้า

กสกะ (ชาวนา) :รอดโทษเพราะพระพุทธเจ้า

บุคคลกระทำกรรมใดแล้ว เดือดร้อนใจในภายหลัง มีใบหน้าชุ่มด้วยน้ำตา ร้องไห้ เสวยวิบากของกรรมใดอยู่ แสดงว่ากรรมนั้นเป็นกรรมไม่ดี

คัณฐิเภทกโจโร : โจรผู้ทำลายปม

คัณฐิเภทกโจโร : โจรผู้ทำลายปม

บุคคลใดเป็นคนโง่ รู้ความที่ตนเป็นคนโง่ บุคคลนั้นเป็นบัณฑิตได้บ้าง เมื่อรู้ตัวอย่างนั้น ส่วนบุคคลใดเป็นคนโง่ แต่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต บุคคล นั้นแล ย่อมเรียกว่า คนโง่

บุรุษคนหนึ่ง : เพิ่งรู้โยชน์หนึ่งยาวไกล

บุรุษคนหนึ่ง : เพิ่งรู้โยชน์หนึ่งยาวไกล

กลางคืนของคนที่ตื่นอยู่ ย่อมยาวนาน, โยชน์เดียวของคนที่ล้าแล้ว ย่อมไกล สังสาระของคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม ย่อมยืดยาว

ปาฏิกาชีวก : ด่าคนอุปัฏฐาก

ปาฏิกาชีวก : ด่าคนอุปัฏฐาก

ไม่ควรใส่ใจคำหยาบของคนเหล่าอื่น ไม่ควรแลดูการกระทำที่คนอื่นๆ ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ พึงพิจารณาแต่ที่ตนทำแล้วและยังไม่ได้ทำเท่านั้น

พระเจ้าวิฑูฑภะ : ฆ่าพวกเจ้าศากยะ

พระเจ้าวิฑูฑภะ : ฆ่าพวกเจ้าศากยะ

มัจจุราชย่อมปลิดชีพนรชนผู้มีใจข้องแวะในอารมณ์ต่างๆ ผู้มัวแต่เลือกเก็บดอกไม้ (กามคุณ ๕) อยู่ เหมือนมวลน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านผู้กำลังหลับใหลไป ฉะนั้น

ภิกษุห้าร้อยรูป : พูดถึงดินภายนอก

ภิกษุห้าร้อยรูป : พูดถึงดินภายนอก

ใครจะรู้แจ้งแผ่นดินนี้ พร้อมทั้งยมโลก (มนุษย์โลก)นี้ และเทวโลกด้วย ใคร จะเลือกบทแห่งธรรมที่เราแสดงไว้ดีแล้ว เหมือนคนผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ ฉะนั้น

นันทเศรษฐี: หลบภัยมาเป็นคนเลี้ยงโค

นันทเศรษฐี: หลบภัยมาเป็นคนเลี้ยงโค

จิตที่ตั้งไว้ผิด ทำให้เป็นคนเลวทราม เกิดความพินาศเสียหายยิ่งกว่าโจรเจอโจร หรือศัตรูเจอศัตรู

พระปูติคัตตติสสเถระ : ผู้มีกายเน่า

พระปูติคัตตติสสเถระ : ผู้มีกายเน่า

อีกไม่นานหนอ ร่างกายนี้ จะนอนทับซึ่งแผ่นดิน เป็นร่างไร้วิญญาณ ถูกทิ้งแล้ว เหมือนดังท่อนไม้ ไร้ประโยชน์

พระภาคิไนยสังฆรักขิตะ: ผู้ใช้พัดตีหลวงลุง

พระภาคิไนยสังฆรักขิตะ: ผู้ใช้พัดตีหลวงลุง

(จิตนี้) ท่องเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในคูหา (หทัยรูป) คนเหล่าใดจะสำรวมจิต คนเหล่านั้นก็จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร (วัฏฏสงสาร)

มาติกมาตา: อุบาสิกาผู้รู้วาระจิต

มาติกมาตา: อุบาสิกาผู้รู้วาระจิต

(จิตนี้) ควบคุมได้แสนยาก เปลี่ยนแปลงเร็ว มักแล่นไปในอารมณ์ตามความใคร่ การฝึกจิต (ด้วยอริยมรรค ๔) เป็นความดี จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล