แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

โลก คือ ดินแดนแห่งทุกข์ พอใจโลก คือ ชอบพอใจทุกข์ ยึดติดโลก คือ ติดใจความทุกข์

ผู้รู้ผู้มีสัมมาทิฐิแนวคิดที่ถูกต้อง ย่อมแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ได้โดยไม่ยากเย็น

ผู้ไม่รู้ผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด ย่อมเดินบนความมืดพบแต่ความทุกข์ระทม

ผู้ไม่รู้นั้นเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ เห็นเพียงว่าแสงสีสวยแต่ไม่รู้ว่ามันร้อนรนจิตใจ

ผู้มีบุญวาสนามาในอดีตมักจะมีสัมมาทิฐิ จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสุขสิ่งใดทุกข์

ผู้ประพฤติปฏิบัติตามทางพระพุทธศาสนา ย่อมเพิ่มพูนบุญกุศลวาสนาบารมีให้ดีได้

ผู้เพียรปฏิบัติมากแล้วย่อมไม่พาตนให้ตกต่ำ ย่อมหลุดพ้นวัฏฏทุกข์เวียนว่ายตายเกิดได้

พิมพ์