เอาชนะในสิ่งใดย่อมไร้ค่า หากยังแพ้อวิชชาเป็นตัวตน

เอาชนะในสิ่งใดย่อมไร้ค่า หากยังแพ้อวิชชาเป็นตัวตน

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

เอาชนะในสิ่งใดย่อมไร้ค่า หากยังแพ้อวิชชาเป็นตัวตน
เอาชนะผู้อื่นหมื่นแสนไม่เกิดผล หากไม่พาให้ตนพ้นทุกข์ภัย

เก่งอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ชำนาญเดช ยังไม่พ้นเภทภัยตายเกิดในโลกีย์
เก่งถือตัวถือตนเหนือปฐพี ยังพ่ายแพ้กิเลสมีอุปาทาน

ประเสริฐแท้คือเห็นจริงอริยสัจ ปัญญาจักษุแจ้งเห็นชัดดับอวิชชา
ญาณหยั่งรู้เมฆาลาลับอนัตตา เกิดวิชชาไร้ตัวตนพ้นทุกข์ภัย

พิมพ์