เห็นแจ้งนิพพาน ด้วยปัญญาจักษุ

เห็นแจ้งนิพพาน ด้วยปัญญาจักษุ

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

ละอัตตาปรุงแต่งสังขารจิต จึงจะเห็นสิ่งเหนือคิดเหนือสังขาร
หยุดความคิดด้วยปัญญามิใช่ฌาน จะรู้แจ้งเห็นนิพพานด้วยปัญญา

รู้แจ้งจริงอริยสัจชัดเจนจิต ไร้ตัวตนความนึกคิดจิตตสังขาร
ทุกสรรพสิ่งอนัตตามาช้านาน วิสังขารเหนือวัฏฏะตลอดไป

หยุดยึดมั่นปรุงแต่งสังขารจิต ความนึกคิดเป็นเพียงจิตตสังขาร
อยากพ้นทุกข์อยากรู้จริงพระนิพพาน หยุดต้องการทะยานอยากจะพบเอง

พระนิพพานไม่ใช่ที่จะเห็นง่าย แม้เห็นได้มิใช่ที่มีไว้มา
แต่เป็นเพียงเป้าหมายพ้นปัญหา ละอัตตาตัวตนจึงพ้นภัย

อนัตตาไร้ตัวตนไร้คนมา ทิ้งอวิชชาทิ้งตัวตนสมมุติไว้
รู้อย่างเดียวแจ้งในจิตโปร่งโล่งใส ดับเมื่อใดพ้นทุกข์ตลอดกาล

การเห็นนี้เป็นการเห็นด้วย "ปัญญาจักษุ"


พิมพ์