เลือกที่ใช่ ไปที่ชอบ จิตปรุงแต่งเช่นใด ย่อมมีภพชาติรองรับจิตนั้นๆ ไว้เสมอ

เลือกที่ใช่ ไปที่ชอบ จิตปรุงแต่งเช่นใด ย่อมมีภพชาติรองรับจิตนั้นๆ ไว้เสมอ

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

เมฆหมอกปิดบังดวงจันทร์คราใด ย่อมมืดมิด อวิชชาห่อหุ้มครอบงำจิตใจ ย่อมไม่รู้ความจริง

จิตปรุงแต่งเช่นใด ย่อมมีภพชาติรองรับจิตนั้นๆ ไว้เสมอ เพราะมีตัวตนที่หลงปรุงแต่ง หลงไปในสามโลก กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ เวียนวนไม่รู้จบสิ้น เพราะยังไม่รู้จริง

หากปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ รู้เท่าทันจิตที่ปรุงแต่งแล้ว เห็นทุกสรรพสิ่งเป็นอนัตตาแล้ว เมื่อรู้แจ้งเห็นจริง จิตผ่องใสดีแล้ว จะรู้ว่าแท้จริงตัวเราไม่เคยมีตัวตนมาแต่ไหนแต่ไร

เมื่อเห็นแจ้งในทุกสรรพสิ่ง จิตก็เป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เพราะไม่มีผู้ที่จะมารองรับตัวตนในการปรุงแต่งยึดมั่นใดๆ หมดภพหมดชาติดับสนิท

พิมพ์