สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน

สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน


จิต, ใจ, ตัวรู้, ผู้รู้, สติ, ธาตุรู้, วิญญาณธาตุ, สิ่งที่ถูกรู้

สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสภาวธรรม ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา

ทุกสรรพสิ่งเป็นเพียงสภาวธรรม ไม่มีตัวตน ไม่มีเราเขา

ทุกสรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเอง แค่รู้ แค่นั้นเอง เป็นเช่นนั้นเอง

พิมพ์