สติสัมปชัญญะ ระลึกรู้เท่าทันความคิด

สติสัมปชัญญะ ระลึกรู้เท่าทันความคิด

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

มีสติรู้ตัวตลอด เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา เป็นปกติ เป็นเช่นนั้นเอง

จิตจะคลายความยึดมั่นถือมั่น จนท้ายสุด จะปล่อยวางได้ตามจริง

ทุกสิ่งในสังสารวัฏเป็นธรรมชาติ เกิดจากเหตุปัจจัยและดับลงไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆ เป็นปกติ

ไม่ใช่ตัวตน คน สัตว์ หรือ สิ่งใดๆ เป็นเพียงสมมุติบัญญัติที่ตั้งขึ้นมาแค่นั้น

เมื่อพิจารณาลึกๆ ลงไปในรูปนาม จะเห็นเพียง ธาตุ ที่ทำหน้าที่ของมันตามปกติ

เมื่อเห็นอนัตตาในทุกสรรพสิ่งแล้ว จะเห็นจิตที่เป็นอิสระ ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของใคร

เมื่อจิตหลุดพ้นก็ย่อมรู้ว่าจิตหลุดพ้นเป็นธรรมดา เมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็ย่อมรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเป็นปกติ

เมื่อรู้ชัดในสภาวธรรม อริยสัจธรรม แจ้งประจักษ์นิโรธ เห็นทุกสิ่งเป็นอนัตตา จิตก็พ้นทุกข์แล้ว

และใช้ชีวิตตามความเป็นจริง ตามอริยสัจธรรม

พิมพ์