วิมุตติจิต จิตตื่นรู้ พ้นจากอวิชชาสมมุติทั้งปวง

วิมุตติจิต จิตตื่นรู้ พ้นจากอวิชชาสมมุติทั้งปวง

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

ความสุขที่แท้จริง ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่... รู้แจ้ง อริยสัจ ๔ รู้ทุกข์ รู้เหตุของการเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ หนทางดับทุกข์

ดวงจิตถูกห่อหุ้มด้วยการหลงผิดคิดว่ามีตัวตน (อวิชชา) จึงเกิดการยึดมั่นในตัวตน สร้างภพสร้างชาติเพราะตัวตนที่ไม่รู้จริง หากเราปฏิบัติขัดเกลาจิตใจโดยใช้ปัญญาอบรมบ่มความรู้จนเกิดวิชชา รู้แจ้ง เห็นจริง เราจะรู้ว่าไม่มีตัวเราจริงๆ มีเพียงธรรมชาติของโลกของจักรวาล แต่เพราะ ขันธ์ ๕ ทำให้เราคิดว่ามีตัวมีตนจริงๆ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านได้ตรัสรู้แจ้งแล้ว ท่านไม่ทุกข์ใดๆ อีกแล้ว เพราะท่านทำนิพพานให้แจ้งแล้ว

จิตเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย จิตเป็นอิสระ จิตไม่หลงในอารมณ์ใดๆ จิตหลุดพ้น (วิมุตติจิต)
"ไม่มีผู้รับทุกข์ ก็ไม่มีทุกข์, จะไม่มีผู้รับทุกข์ ต้องทำนิพพานให้แจ้ง"

สวากขาโต ภควตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ.


พิมพ์