ยิ่งดิ้นรน ยิ่งค้นหา ยิ่งห่างหาย

ยิ่งดิ้นรน ยิ่งค้นหา ยิ่งห่างหาย

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

ยิ่งดิ้นรนยิ่งค้นหายิ่งห่างหาย ยิ่งไขว่คว้ายิ่งควานหายิ่งห่างไกล
ยิ่งยึดมั่นยิ่งถือมั่นยิ่งล่วงไป เพราะไม่รู้ตามความจริงในไตรลักษณ์

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บอกไว้ว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตน
แต่หลงผิดเอาตัวเองไปหลุดพ้น หลงเอาตนอยากหลุดพ้นสู่นิพพาน

อนัตตาบอกแน่ชัดมิใช่ตน หากอยากพ้นจากความทุกข์วิสังขาร
ละอัตตาตัวตนที่มีมาช้านาน สิ่งที่พบพระนิพพานมิใช่เรา

ธาตุรู้นั้นมีจริงอยู่มิใช่ตน สูงสุดล้นเหนือวัฏฏะละสังขาร
อมตะมีมาอยู่ตลอดกาล วิสังขารไร้ตัวตนพ้นครอบครอง

อยากพ้นทุกข์ต้องดับทุกข์ในอัตตา รับความจริงให้ได้ว่ามิใช่ตน
เพียงสังขารมีเกิดดับมิหลุดพ้น วางตัวตนละอัตตาเห็นความจริง

เห็นสังขารในความคิดจิตนิ่งเฉย มองดูเลยผ่านไปไม่ข้องหมอง
เห็นเกิดดับแล้วปล่อยจิตมิคิดครอง จนหยุดกองทุกข์ได้ไม่ใหลตาม

นิโรธ ทำให้แจ้ง ในพุทธะ เห็นภาวะหลุดพ้นชัดแจ่มใส
รู้ความจริงในจิตมิคิดไป พ้นทุกข์ได้ชั่วนิรันดร์ตลอดกาล

พิมพ์