ธรรมชาติ อิสระ บริสุทธิ์ ไร้ผู้ทุกข์ ไร้ตัวตน พ้นสังสาร

ธรรมชาติ อิสระ บริสุทธิ์ ไร้ผู้ทุกข์ ไร้ตัวตน พ้นสังสาร

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

ธรรมชาติ อิสระ บริสุทธิ์ ไร้ผู้ทุกข์ ไร้ตัวตน พ้นสังสาร
หยุดความโง่ โมหะ ตลอดกาล สมุจเฉทปหาน ตัดกิเลส จบสิ้นไป

ไร้ผู้ทุกข์ ไร้ตัวตน พ้นสมมุติ เพราะหยุดหลง เห็นวิมุตติ สิ้นสงสัย
เห็นสัจธรรม แจ้งในจิต หมดทุกข์ใจ พ้นทุกข์ได้ ด้วยพระธรรม พระสัมมา

พุทธอุทาน โพธิวรรคที่ ๑. สูตรที่ ๑๐. พาหิยสูตร


ดิน น้ำ ไฟ และลม ย่อมไม่หยั่งลงในนิพพานธาตุใด
ในนิพพานธาตุนั้น ดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่าง พระอาทิตย์
ย่อมไม่ปรากฏ พระจันทร์ย่อมไม่สว่าง ความมืดย่อมไม่มี
ก็เมื่อใดพราหมณ์ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะรู้ (สัจจะ ๔) รู้แล้ว
ด้วยตน เมื่อนั้น พราหมณ์ย่อมหลุดพ้นจากรูปและอรูป
จากสุขและทุกข์ ฯ

พิมพ์