ทุกข์ เพราะไม่รู้ - ผู้รู้ จึงไม่ทุกข์

ทุกข์ เพราะไม่รู้ - ผู้รู้ จึงไม่ทุกข์

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

คนทุกข์เพราะไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์

ผู้ไม่ได้ขัดเกล้าเจริญจิตภาวนา ย่อมเป็นทุกข์

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ย่อมไม่ทุกข์ เป็นธรรมดา

หนีความจริง เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

แม้ความจริงจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยาก แต่การหนีความจริงนั้น ยิ่งยากไปใหญ่

ความจริงเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น คิดหนีความจริงเท่ากับหลอกตัวเอง ยิ่งทุกข์ใจ

หลอกคนอื่นพอทำได้ แต่หลอกตัวเองนั้นไม่มีทางจะทำได้ เพราะรู้อยู่แก่ใจ

เมื่อรับความจริงได้ แล้วเดินต่อไปตามความจริง เพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องทุกข์ใจ

พิมพ์