จิต ธาตุรู้ วิญญาณธาตุ

จิต ธาตุรู้ วิญญาณธาตุ

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

จิตดิ้นรน จิตเป็นทุกข์
จิตหลงปรุงแต่ง จิตติดในทุกข์
จิตมีตัวตน จิตมีทุกข์

จิตปล่อยวาง จิตวางทุกข์
จิตรู้ทันความคิด จิตไม่หลงในทุกข์
จิตรู้แจ้งอนัตตา จิตพ้นทุกข์

พิมพ์