ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

สันทิฏฐิโกจากผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด รู้สิ่งใดย่อมไร้ค่า หากไม่รู้จิตตน รู้จิตตน พาให้พ้นทุกข์

รู้ทุกสิ่ง ไม่รู้จิตตน นั้นไร้ค่า รู้มายา ลวงโลก นั้นไร้ผล
รู้พิลึกพิลั่น พิสดาร ยังมืดมน รู้ใจคน ใจใคร มิใช่เรา

รู้แล้วยึด ในผู้รู้ ยังมืดอยู่ รู้แล้วคิด ว่าเรารู้ ยิ่งเมาหลง
รู้แล้วเห็น แจ้งจริง หายมึนงง รู้แล้วตื่น บัดดล พ้นทุกข์ไป

รู้แล้วคิด ว่าเรารู้ รู้สมมุติ รู้แล้วรู้ ว่าสมมุติ มิควรหลง
รู้แล้วรู้ ว่าแค่รู้ ปล่อยวางลง รู้เห็นแล้ว แค่รู้ ไม่ยึดเลย

หากรู้จริง รู้ในสิ่ง ที่ควรรู้ รู้ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
รู้แจ้งนัก อนัตตา ในทุกสิ่ง รู้ความจริง ถอนตัวตน จนไม่มี

แล้วมัคคสมังคี จะบังเกิด เมื่อครบ ๘ ทางเลิศ สู่ผ่องศรี
พิจารณากิเลส หมักดอง ที่ยังมี ทั้งหมดนี้ เกิดในจิต โดยฉับพลัน

ตัดสังโยชน์ ทีละส่วน ออกจากจิต รู้ได้เอง ไม่ต้องคิด ให้สงสัย
สันทิฏฐิโก แต่ละคน ไม่เหมือนใคร สรุปได้ ใจความ คล้ายๆ กัน

จนมาถึง อวิชชา ตัวสุดท้าย พึงละได้ ด้วยปัญญาเจโต สืบเนื่องกัน
ปัญญาจักษุเห็น อริยสัจ แจ้งจริงนั้น ความมีตัวตน ดับสิ้นพลัน พ้นทุกข์ตลอดกาล

พิมพ์