บทความข่าวสาร

ทําไมเราต้องมีศาสนา

ทําไมเราต้องมีศาสนา

โลกนี้วุ่นวาย เบียดเบียนกัน เพราะอะไร - เพราะเราไม่ได้รักษา ศีล ๕ ที่ป้องกันการเบียดเบียนกัน

คิดดี พูดดี ทำดี เป็นไฉน?

คิดดี พูดดี ทำดี เป็นไฉน?

มีคนชอบพูดคำนี้ เหมือนทำง่ายๆ แต่คนเหล่านี้เคยรู้ไหม? "คำง่ายๆ แต่ความหมายสุดลึกล้ำ"

จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง จงทำญาณให้เห็นจิต เหมือนดั่งตาเห็นรูป การเห็นด้วยปัญญาจักษุ

จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง จงทำญาณให้เห็นจิต เหมือนดั่งตาเห็นรูป การเห็นด้วยปัญญาจักษุ

เมื่อเราสังเกตกิริยาจิตไปเรื่อย ๆ จนเข้าใจถึงเหตุปัจจัยของอารมณ์ความนึกคิดต่างๆ ได้แล้ว จิตก็จะค่อย ๆ รู้เท่าทันการเกิดของอารมณ์ต่างๆ

นักท่องเที่ยวแห่งวัฏสงสาร

นักท่องเที่ยวแห่งวัฏสงสาร

เมื่อพอใจในภพจึงเวียนว่ายในภพมิจบสิ้น พระนิพพานอันเป็นที่สงัด ซึ่งสัตว์ยินดีได้ โดยยาก ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริง

ความทุกข์ ความดับทุกข์

ความทุกข์ ความดับทุกข์

ความทุกข์ เกิดจากความไม่รู้ความจริงตามธรรมชาติ (ความโง่ อวิชชา) ของจิตหรือธาตุรู้ ทำให้มีความคิดเป็นตัวเป็นตน เป็นสมมุติต่างๆ

นายสังขาร ทาสสังขาร (จิตตสังขาร)

นายสังขาร ทาสสังขาร (จิตตสังขาร)

มีสติรู้ทันสังขารปรุงแต่ง มีวิชชาปัญญาแท้จริง ไม่ยึดสังขารเป็นตัวตน ไม่หลงอารมณ์จิตตสังขาร ไม่คล้อยตามอารมณ์ ไม่เผลอไผลกลายเป็นสังขาร

ธรรมชาติ อิสระ บริสุทธิ์ ไร้ผู้ทุกข์ ไร้ตัวตน พ้นสังสาร

ธรรมชาติ อิสระ บริสุทธิ์ ไร้ผู้ทุกข์ ไร้ตัวตน พ้นสังสาร

หยุดความโง่ โมหะ ตลอดกาล สมุจเฉทปหาน ตัดกิเลส จบสิ้นไป

มหัศจรรย์ เป็นเรื่องสมมุติ วิมุตติจิต เป็นเรื่องธรรมดา

มหัศจรรย์ เป็นเรื่องสมมุติ วิมุตติจิต เป็นเรื่องธรรมดา

มนุษย์ทั่วไป มักนิยมชมชอบเรื่องอภินิหาญ อันน่าอัศจรรย์ตระการตา มากกว่าเรื่องที่จะทำให้ตนพ้นทุกข์ได้

พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ผู้เบิกบาน จิตไม่เศร้าหมอง จิตไม่ดิ้นรน จิตไม่ทุกข์ร้อน ไม่เวียนว่ายตายเกิด พ้นทุกข์ตลอดกาล

อัตตาตัวตน คือ เหตุแห่งทุกข์ และทำความเข้าใจกฎธรรมชาติ ไตรลักษณ์

อัตตาตัวตน คือ เหตุแห่งทุกข์ และทำความเข้าใจกฎธรรมชาติ ไตรลักษณ์

อวิชชา คือ ความไม่รู้จริงของจิตหรือธาตุรู้ ซึ่งมีสภาพรู้ เมื่อธาตุรู้หลงปรุงแต่งหรือจิตตสังขาร ทำให้คิดเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราขึ้นมา เมื่อมีตัวตนแล้วจึงทำให้เกิดกิเลส

โลกความคิด รู้ไม่ทันคิด ต้องติดอยู่กับโลก

โลกความคิด รู้ไม่ทันคิด ต้องติดอยู่กับโลก

สุขเพราะคิด สิ่งใดทำให้พอใจ เราก็เป็นสุข ทุกข์เพราะคิด สิ่งใดทำให้ไม่พอใจ เราก็เป็นทุกข์

หากรู้ทันบทละคร จึงเปลี่ยนชีวิตได้

หากรู้ทันบทละคร จึงเปลี่ยนชีวิตได้

หากรู้ไม่ทัน จะโดนผู้กำกับ(กรรม) ปิดตาพาเดินต่อไป

สติสัมปชัญญะ ระลึกรู้เท่าทันความคิด

สติสัมปชัญญะ ระลึกรู้เท่าทันความคิด

มีสติรู้ตัวตลอด เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา เป็นปกติ เป็นเช่นนั้นเอง จิตจะคลายความยึดมั่นถือมั่น จนท้ายสุด จะปล่อยวางได้ตามจริง

ทุกข์ เพราะไม่รู้ - ผู้รู้ จึงไม่ทุกข์

ทุกข์ เพราะไม่รู้ - ผู้รู้ จึงไม่ทุกข์

คนทุกข์เพราะไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ ผู้ไม่ได้ขัดเกล้าเจริญจิตภาวนา ย่อมเป็นทุกข์ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ย่อมไม่ทุกข์ เป็นธรรมดา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

จิตที่ยังมีอวิชชาหรือยังไม่หลุดพ้น ล้วนเป็นเพื่อน ทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จิตที่ติดในแต่ละภพภูมิต่างๆ ก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เพราะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล